Διατριβή: Παραμετροποίηση στοχαστικών μεθόδων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα, μετασχηματισμού συμβολοσειρών και τεχνικών συμπερασματικού λογικού προγραμματισμού - Κωδικός: 25703
Greek