Διατριβή: Παραμετρική βελτιστοποίηση: θεωρία, αλγόριθμοι και εφαρμογές στο βέλτιστο και τον προβλεπτικό έλεγχο στοχαστικών διακοπτικών συστημάτων και δικτυωμένων συστημάτων υπό περιορισμούς - Κωδικός: 25573
Greek