Διατριβή: Εκτίμηση της αγγειοκινητικής εγκεφαλικής εφεδρείας σε ασθενείς με συμπτωματική και ασυμπτωματική στένωση έσω καρωτίδας με τη χρήση διακρανιακής αγγειακής υπερηχογραφίας - Κωδικός: 25256
Greek