Διατριβή: Μελέτη του ρόλου των μεταλλαγών στα γονίδια p14ARF, p15INK4b και p16INK4a και της γενωμικής αστάθειας στην ακτινική υπερκεράτωση - Κωδικός: 24862
Greek