Διατριβή: Εκπαιδευτική τεχνολογία. Προσαρμοστικό διαδικτυακό περιβάλλον συμβατό με το πρότυπο SCORM με χρήση μαθητύπων για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση: εφαρμογή στη διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού - Κωδικός: 24574
Greek