Διατριβή: Ευρωπαϊκές πολιτικές στο πεδίο της δια βίου εκπαίδευσης: μια αξιολογική προσέγγιση των ευρύτερων αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής παρέμβασης: η περίπτωση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) - Κωδικός: 24415
Greek