Διατριβή: Η μελέτη μεταβολών της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας με τη χρήση φλουοραγγειογραφίας και οπτικής τομογραφίας συνοχής (O.C.T) μετά από φαρμακευτική αγωγή (ένεση ακετονικής τριαμκινολόνης ενδοϋαλοειδικά) - Κωδικός: 23844
Greek