Διατριβή: Ανάπτυξη μοντέλου μετασχηματισμού και ενστερνισμού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - Κωδικός: 23728
Greek