Διατριβή: Eπίδραση της μεθόδου παρασκευής, σύστασης και δομής στην συμπεριφορά ηλεκτροθετικά ενισχυμένων καταλυτών Pt για αντιδράσεις de-NOₓ και οξείδωσης υδρογονανθράκων - Κωδικός: 23686
Greek