Διατριβή: Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα: εφικτότητα εφαρμογής στο σύγχρονο επιχειρησιακό - οργανωσιακό - πληροφοριακό - στρατηγικό και νομικό περιβάλλον - Κωδικός: 23327
Greek