Διατριβή: Ab initio υπολογισμοί επί των μεταλλοβοριδίων MB+, M=Sc, Ti, V, και Cr: θεμελιώδεις και χαμηλώς κείμεναι διηγερμέναι καταστάσεις - Κωδικός: 23249
Greek