Διατριβή: Οι αντιδάνειες λέξεις στη νέα ελληνική: παλαιότερη ελληνική - λατινική - ιταλική - γαλλική - γερμανική - αγγλική - τουρκική - ν. ελληνική: φωνολογία, μορφολογία, σημασιολογία, πραγματολογία, κοινωνιογλωσσολογία - Κωδικός: 23156
Greek