Διατριβή: Χωρο-χρονικά πρότυπα κατανομής χρήσεων και αξίας γης και χωροθέτησης λειτουργιών και δραστηριοτήτων: προσδιορισμός ενός αναλυτικού αστικού υποδείγματος - Κωδικός: 23090
Greek