Διατριβή: Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1945-1986 - Κωδικός: 2296
Greek