Διατριβή: Η δορυφορική τηλεπισκόπηση και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στη φασματική αξιολόγηση και χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων στα μεσογειακά οικοσυστήματα - Κωδικός: 22929
Greek