Διατριβή: Σημασιολογική προσέγγιση στην ανάπτυξη συστημάτων γεωπυλών: εφαρμογή στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών - Κωδικός: 22529
Greek