Διατριβή: Υπολογιστική και πειραματική μελέτη της κλασματικής συμπεριφοράς επιφανειών βράχου - Κωδικός: 22503
Greek