Διατριβή: Επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών για εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης πόρων: ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης γνώσης - Κωδικός: 22491
Greek