Διατριβή: Σκέδαση σφαιρικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε χειρόμορφο περιβάλλον - Κωδικός: 22382
Greek