Διατριβή: Ζεόλιθοι και σύμπλοκα: σύνθεση και χαρακτηρισμός τροποποιημένων ζαόλιθων με ιονανταλλαγή σύμπλοκων d-στοιχείων (Cu, Co, Ni, Cd, Zn): μελέτη της διάχυσης των σύμπλοκων - Κωδικός: 2091
Greek