Διατριβή: Αξιολόγηση επενδύσεων στις επικοινωνίες και την πληροφορική: ένα πλαίσιο ανάλυσης των πραγματικών δικαιωμάτων (real options) - Κωδικός: 20848
Greek