Διατριβή: Η αντιστροφή ρόλων του μιτοχονδριακού DNA στη διπλή μονογονεϊκή κληρονομικότητα: διερεύνηση της κατανομής των μητρικής και πατρικής προέλευσης μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων στους σωματικούς ιστούς και στους γαμέτες του Mytilus galloprovincialis - Κωδικός: 20791
Greek