Διατριβή: Συμβολή στην μελέτη της μεταβολής της ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας του μασητήρα και της πρόσθιας μοίρας του κροταφίτη μυ σε άτομα με οπίσθιες νωδότητες και διαφορετικό τύπο σύγκλεισης, πριν και μετά την ακίνητη προσθετική αποκατάσταση - Κωδικός: 20777
Greek