Διατριβή: Αξιολόγηση και βελτίωση αρχιτεκτονικής λογισμικού: εντοπισμός προβλημάτων σχεδίασης σε αντικειμενοστρεφή συστήματα και επίλυση τους μέσω αναδομήσεων - Κωδικός: 20666
Greek