Διατριβή: Ανάπτυξη αριθμητικού αλγορίθμου δυναμικής ελαστοπλαστικής ανάλυσης γεωτεχνικών κατασκευών σε δύο (2) και τρεις (3) διαστάσεις - Κωδικός: 19994
Greek