Διατριβή: 3Δ αναπαράσταση βασισμένη σε κατάτμηση για την αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ γραφικών μοντέλων - Κωδικός: 19220
Greek