Διατριβή: Σύνθεση νανοκόνεων των ενώσεων La1-xSrxMeO3 (0?x?1, Me: Fe, Co, Mn) και La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 με τεχνικές υγρής σύνθεσης. Μελέτη δομής και ιδιοτήτων - Κωδικός: 18712
Greek