Διατριβή: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προγραμματισμού παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων με χρήση μεθοδολογιών υπολογιστικής νοημοσύνης, θεωρίας ελέγχου και μαθηματικού προγραμματισμού - Κωδικός: 18665
Greek