Διατριβή: Ανάπτυξη ενός συστήματος ευφυών πρακτόρων για την αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών στο διαδίκτυο, την αυτοματοποιημένη ανάπτυξη ερωτηματολογίων και δινέργειας ερευνών αγοράς βασιζόμενου στην μοντελοποίηση των προτιμήσεων του χρήστη μέσω μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και πολυκριτήριας ανάλυσης - Κωδικός: 18619
Greek