Διατριβή: Αριθμητική διερεύνηση των πεδίων ροής και της μεταφοράς θερμότητας στη μικροκλίμακα των πορώδων υλικών - Κωδικός: 18479
Greek