Διατριβή: Ο ρόλος του επικαρστ στην εκτίμηση και χαρτογράφηση της τρωτότητας καρστικών σχηματισμών μέσω της νέας δημιουργούμενης σχετικής ευρωπαϊκής μεθόδου - Κωδικός: 18423
Greek