Διατριβή: Εξόρυξη γνώσης από χρονοσειρές: βελτιώσεις σε τεχνικές αναπαράστασης, μέτρησης αποστάσεων και αναζήτησης ομοιότητας σε μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές χρονοσειρές - Κωδικός: 18348
Greek