Διατριβή: Ανάπτυξη ενός συστήματος ευφυών πρακτόρων διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέρκετινγκ - Κωδικός: 18232
Greek