Διατριβή: Μεθοδολογίες επεξεργασίας σημάτων ακουστικής εκπομπής και ακουστοϋπέρηχου για την παρακολούθηση και την ταυτοποίηση της εξέλιξης της βλάβης σε σύνθετα κεραμικά υλικά - Κωδικός: 18038
Greek