Διατριβή: Κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου: τριοδική λειτουργία, μαθηματική μοντελοποίηση και μελέτη με θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση - Κωδικός: 17958
Greek