Διατριβή: Μαθηματική προσομοίωση μεταφοράς συνεκτικών φερτών υλών σε παράκτιες λεκάνες. Εφαρμογή στο Θερμαϊκό Κόλπο - Κωδικός: 17892
Greek