Διατριβή: Θεωρητική θεμελίωση της παρακίνησης και των κινήτρων του ανθρώπινου δυναμικού στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις - Κωδικός: 17781
Greek