Διατριβή: Μελέτη του μηχανισμού της φωτοχημικής κυκλοπροσθήκης του φουλερενίου C60 με αλκένια - Κωδικός: 17738
Greek