Διατριβή: Στρατηγική διοίκηση καινοτομίας: ο ρόλος της μάθησης και του περιβάλλοντος των ομάδων έργου στην απόδοση ομάδων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση καινοτόμων έργων: Μια θεωρητική και εμπερική μελέτη - Κωδικός: 17668
Greek