Διατριβή: Διαχείριση ελαιώδους ιλύος διυλιστηρίων πετρελαίου με σταθεροποίηση / στερεοποίηση: εκπλυσιμότητα και μηχανισμοί ακινητοποίησης μετάλλων, ανιόντων και υδρογονανθράκων - Κωδικός: 17645
Greek