Διατριβή: Συγκριτική μελέτη laser και λοιπών θεραπευτικών μεθόδων στην αποκατάσταση χηλοειδών από χειρουργικές επεμβάσεις - τραύματα - εγκαύματα και τρόπος πρόληψης αυτών - Κωδικός: 17569
Greek