Διατριβή: Πειραματική διερεύνηση διατμητικής συμπεριφοράς ασυνεχειών βράχου με υλικό πληρώσεως - Κωδικός: 1717
Greek