Διατριβή: Γεωλογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις γεωτεχνικές ιδιότητες του βράχου - η επίδραση της ανισοτροπίας - Κωδικός: 16854
Greek