Διατριβή: Κριτήρια και μέθοδοι αποτίμησης φυσικοχημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών κατά την διερεύνηση αριστοποίησης συμβατών κονιαμάτων και σκυροδεμάτων αποκατάστασης ιστορικών τοιχοποιιών, με έμφαση στις ποζολανικές πρώτες ύλες - Κωδικός: 16788
Greek