Διατριβή: Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων υπολογιστικής προσομοίωσης μονοφασικών και πολυφασικών ροών πρόσκρουσης για βελτιστοποίηση βιομηχανικών εφαρμογών - Κωδικός: 16775
Greek