Διατριβή: Διαχείριση κινδύνου σε σύνθετα τεχνολογικά έργα κατά τη διαδικασία υποβολής των προσφορών - Κωδικός: 16378
Greek