Διατριβή: Ανάπτυξη μοντέλου αναφοράς και ανασχεδιασμός κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών για τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής δικτυακών επιχειρήσεων του κλάδου του ενδύματος - Κωδικός: 16377
Greek