Διατριβή: Η ανάπτυξη και γεωγραφική οργάνωση του δικτύου της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ως τμήμα του συστήματος διοικητικής μέριμνας των Ε.Δ. και του αμυντικού σχεδιασμού της χώρας - Κωδικός: 15955
Greek