Διατριβή: Γεωργική εκπαίδευση και ανάπτυξη: η συμβολή της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών - Κωδικός: 15694
Greek