Διατριβή: Ανάλυση προβλημάτων, ευκαιριών και εξελίξεων κατά το σχεδιασμό στρατηγικών επικοινωνίας και προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές μεταξύ των οργανισμών και επιχειρήσεων - Κωδικός: 15570
Greek